แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิทยบริการ


ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

แบบประเมินความพึงพอใจต่องานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำขึ้นเพื่อใช้วัดความพึงพอใจของผู้ใช้ับริการ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากท่านไปปรับปรุงหรือพัฒนางานบริการ งานวิทยบริการ โดยประเมินความพึงพอใจ ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยแบ่งการประเมินตามการให้บริการ 2 แแผนกงานได้แก่ แผนกงานห้องสมุดชั้น และแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง ความอนุเคราะห์ท่านประเมินความพึงพอใจในพื้นที่ที่ท่านเคยใช้บริการ

คำชี้แจง  ***โปรดเลือกระดับความพึงพอใจหน้าตัวเลือกที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านในช่องว่างทางขวาเพียงช่องเดียวในแต่ละข้อโดยมีเกณฑ์ ดังนี้ ***

5   หมายถึง ความพึงพอในการรับบริการอยู่ในระดับ   มากที่สุด

4   หมายถึง  ความพึงพอใจในการรับบริการอยู่ในระดับ  มาก

3   หมายถึง  ความพึงพอใจในการรับบริการอยู่ใระดับ  ปานกลาง

2  หมายถึง  ความพึงพอใจในการรับบริการอยู่ในระดับ  น้อย

1  หมายถึง  ความพึงพอใจในการรับบริการอยู่ในระดับ น้อยที่สุด

ส่วนที่  3 ความไม่พึงพอใจต่อการใช้บริการงานวิทยบริการ 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม

แบบสอบถามนี้มีคำถามทั้งหมด 12 ข้อ

หมายเหตุในความเป็นส่วนตัว
แบบสอบถามนี้จะเป็นแบบนิรนาม
การบันทึกการตอบแบบสอบถามของคุณไม่ได้มีการระบุข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับคุณ เว้นแต่จะมีคำถามที่เฉพาะเจาะจงอย่างชัดเจน If you used an identifying token to access this survey, please rest assured that this token will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses.