0%
คำเตือน: การดำเนินงานจาวาสคริปต์ถูกปิดใช้งานในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณอาจจะไม่สามารถที่จะตอบคำถามทุกข้อในแบบสอบถามครั้งนี้ กรุณาตรวจสอบค่าเบราว์เซอร์ของคุณ

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิทยบริการ

ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

แบบประเมินความพึงพอใจต่องานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำขึ้นเพื่อใช้วัดความพึงพอใจของผู้ใช้ับริการ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากท่านไปปรับปรุงหรือพัฒนางานบริการ งานวิทยบริการ โดยประเมินความพึงพอใจ ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยแบ่งการประเมินตามการให้บริการ 2 แแผนกงานได้แก่ แผนกงานห้องสมุดชั้น และแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง ความอนุเคราะห์ท่านประเมินความพึงพอใจในพื้นที่ที่ท่านเคยใช้บริการ

คำชี้แจง  ***โปรดเลือกระดับความพึงพอใจหน้าตัวเลือกที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านในช่องว่างทางขวาเพียงช่องเดียวในแต่ละข้อโดยมีเกณฑ์ ดังนี้ ***

5   หมายถึง ความพึงพอในการรับบริการอยู่ในระดับ   มากที่สุด

4   หมายถึง  ความพึงพอใจในการรับบริการอยู่ในระดับ  มาก

3   หมายถึง  ความพึงพอใจในการรับบริการอยู่ใระดับ  ปานกลาง

2  หมายถึง  ความพึงพอใจในการรับบริการอยู่ในระดับ  น้อย

1  หมายถึง  ความพึงพอใจในการรับบริการอยู่ในระดับ น้อยที่สุด

ส่วนที่  3 ความไม่พึงพอใจต่อการใช้บริการงานวิทยบริการ 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม

มีคำถาม 12 ในแบบสำรวจนี้
แบบสอบถามนี้จะเป็นแบบนิรนาม

การบันทึกการตอบแบบสอบถามของคุณไม่ได้มีการระบุข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับคุณ เว้นแต่จะมีคำถามที่เฉพาะเจาะจงอย่างชัดเจน

หากคุณใช้โทเค็นที่ระบุเพื่อเข้าถึงแบบสำรวจนี้โปรดมั่นใจว่าโทเค็นนี้จะไม่ได้รับการจัดเก็บพร้อมกับคำตอบของคุณ มีการจัดการในฐานข้อมูลที่แยกต่างหากและจะได้รับการอัปเดตเพื่อระบุว่าคุณทำแบบสำรวจนี้หรือไม่ ไม่มีวิธีจับคู่โทเค็นประจำตัวที่มีการตอบแบบสอบถาม