0%
คำเตือน: การดำเนินงานจาวาสคริปต์ถูกปิดใช้งานในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณอาจจะไม่สามารถที่จะตอบคำถามทุกข้อในแบบสอบถามครั้งนี้ กรุณาตรวจสอบค่าเบราว์เซอร์ของคุณ

แบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบยืม-คืนครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ผู้ใช้ที่มีต่อระบบยืม-คืนครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1.ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 2.ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบยืม-คืนครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนที่ 3.ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

แบบสอบถามนี้จะเป็นแบบนิรนาม

การบันทึกการตอบแบบสอบถามของคุณไม่ได้มีการระบุข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับคุณ เว้นแต่จะมีคำถามที่เฉพาะเจาะจงอย่างชัดเจน

หากคุณใช้โทเค็นที่ระบุเพื่อเข้าถึงแบบสำรวจนี้โปรดมั่นใจว่าโทเค็นนี้จะไม่ได้รับการจัดเก็บพร้อมกับคำตอบของคุณ มีการจัดการในฐานข้อมูลที่แยกต่างหากและจะได้รับการอัปเดตเพื่อระบุว่าคุณทำแบบสำรวจนี้หรือไม่ ไม่มีวิธีจับคู่โทเค็นประจำตัวที่มีการตอบแบบสอบถาม