แบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560


                    แผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อโสตทัศน์และสื่อดิจิตอล (VCD / DVD / CD-Rom) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เก็บข้อมูล ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2561 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ใช้ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าว ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

                    คำชี้แจง :  โปรดเลือกทรัพยากรการเรียนรู้ที่ตรงกับความต้องการของท่าน

แบบสอบถามนี้มีคำถามทั้งหมด 10 ข้อ